ישיבת מועצה

22.11.2017
17:30
19:30
בניין שאפל, אוניברסיטת תל אביב

ביום רביעי, ה-22 בנובמבר 2017, תתקיים ישיבת המועצה הבאה בבניין שאפל חדר 056.

רמ"ח האקדמית ביקש לסיים תפקידה, ולפיכך תתקיימנה בחירות לתפקיד זה (ראו דברי הסבר מטה). הנשיאות מודה לה על מילוי תפקידה באגודה.

 

להלן סדר היום:

17:30-17:50- התכנסות

17:50-18:00- בדיקת נוכחות

18:00-18:40- עדכוני הנהלה

18:20-19:00- דיון בנושא טיפול בהטרדות מיניות בקמפוס

19:00-19:20- בחירות לרמ"ח האקדמית

 

הסבר לבחירות להנהלת האגודה (מתוך התקנון):

להנהלת האגודה נבחרים 7 חברים, ובהם יו"ר, סיו"ר וחמישה ראשי מחלקות. המחלקות הן: מחלקת מנהל ורווחה, מחלקת הסברה ופרסום, המחלקה האקדמית (נבחרת בבחירות אלו), מחלקת תרבות וקש"ח ומחלקת מעורבות חברתית. לתפקיד יושב ראש האגודה יכול להגיש מועמדות כל חבר אגודה, אולם הגשת מועמדות של חבר אגודה שאינו נציג מועצה מכהן כרוכה בהצגת חתימות של 38 חברי מועצה המאשרים את הגשת המועמדות. לתפקיד סיו"ר ולתפקיד ראש מחלקה יכול להגיש מועמדות כל חבר אגודה. על המועמדים להנהלה לצרף מצע באורך של עד 250 מילים, שיפורסם עם תום המועד להגשת מועמדות, לכלל הנציגים במועצה.

 

הגשת מועמדות בכתב לתפקיד ראש מחלקה אקדמית תיעשה למייל של הנשיאות:  nesiut.tau@gmail.com  עד יום שלישי, ה-21.11 בשעה 20:00.

להתראות,

הנשיאות

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software