זכויות וחובות

שחור על גבי לבן, כל החובות והזכויות שלנו כסטודנטים נבחנים, שחשוב לכם להכיר. ושיהיה לכולנו המון בהצלחה!

 

זכויות הסטודנטים:

·       שאלון לדוגמה

על כל מרצה לפרסם מבחן לדוגמא או שאלות לדוגמא בפורמט הבחינה על מנת להכין אתכם לבחינה עצמה.

·       נוכחות מרצה

המורה או מחליף מטעמו יהיו זמינים לשאלות התלמידים במהלך כל הבחינה ועד לסיומה כולל הארכות שניתנו בגין התאמות לימודיות. לא נכח המורה בזמן הבחינה, התלמידים יהיו זכאים למועד מיוחד, תוך תקופה שלא תעלה על שלושים יום ממועד הבחינה המקורי.

·       מועד מיוחד

מועד מיוחד חייב להיות באותה מתכונת של הבחינה במועד א' ובמועד ב', למעט במקרה שבו אושר לתלמיד לגשת למבחן של הקורס בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת (במקרה כזה חובה על התלמיד להתעדכן בחומר הלימוד ובמבנה הבחינה). במקרים חריגים יוכל התלמיד לפנות לוועדת ההוראה של היחידה.

זכאים למועד מיוחד:

·       תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה עקב שירות מילואים ביום הבחינה.

·       תלמיד שנקרא לשירות מילואים של 3 ימים ומטה אם באחד הימים מתקיימת בחינה.

·       תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך 4 עד 6 ימים והמבחן נערך בטווח של 48 שעות מיום חזרתו ממילואים.

·       תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 7 יום או יותר, אך לא יותר מ-20 יום ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.

·       תלמיד שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימים ומעלה (במצטבר או ברצף), זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר, או בסמוך לו.

·       תלמיד אשר בשל שירות מילואים פעיל הגיש ערעור באיחור ועקב כך לא ניתן לו ציון עד לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יהיה זכאי למועד מיוחד אם ממילא מתקיים מועד כזה, או במועד הבחינות העוקב.

·       תלמידה שהייתה בשמירת היריון, שילדה או אימצה, ועקב כך נעדרה מבחינות זכאית למועד בחינה מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר בו התרחש האירוע המזכה.

·       תלמיד אשר ועדת ההוראה החליטה שהוא זכאי למועד מיוחד.

·       תלמיד אשר ציון מועד א' שלו פורסם פחות משבוע ימים לפני המועד שבו מתקיים מועד ב'.

·       תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) . נפטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.

·       תלמיד אשר נבחן בבחינה שבה לא התקיים נוהל לגבי נוכחות מרצה/מתרגל בבחינה.

·       תלמיד אשר פרק הזמן שבין מועדי הבחינה של שני קורסי חובה קצר מ-24 שעות.

·       תלמיד אשר נעדר מבחינה בשל מחלה והציג אישור רפואי של 3 ימים לפחות אשר ניתן בסמוך לימי המחלה, ובלבד שניגש לאחד משני מועדי הבחינה הקבועים מראש. מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בסמסטר, בכל תקופת בחינות של התלמיד (בכל חוגי הלימוד של התלמיד גם יחד, כלומר בתכניות דו חוגיות – סה"כ פעמיים ולא 4 פעמים). במקרים חריגים יוכל התלמיד לפנות לוועדת ההוראה היחידתית.

איך מגישים בקשה למועד מיוחד?

חשוב לציין שאת הבקשה יכול להגיש כל אחד, גם אם הבקשה שלכם לא נובעת מזכות מובנית בתקנון.

כמו כן, חשוב להגיד שמועד מיוחד יאושר רק למי שלא ניגש לאחת משתי הבחינות הראשונות (אין מקרים בהם מאשרים מועד מיוחד לסטודנט שניגש הן למועד א' והן למועד ב' באותו הסמסטר(.

את הבקשה יש להגיש למזכירות החוג תוך נימוק מפורט וצירוף האישורים המתאימים. הבקשה מיועדת לוועדת ההוראה שתדון בנושא. היא זאת שתחזיר תשובה בנידון. כדאי לשאול במזכירות תוך כמה זמן צפויה תשובה, אך הדבר אמור לקחת לא יותר מ-3 שבועות.

·         בדיקת הבחינה

על הבודק לציין בקצרה את סיבת הורדת הנקודות או לפרסם פתרון לבחינה.

·         ציונים

ציוני בחינה ימסרו למזכירות החוג תוך שבועיים ממועד הבחינה. ישנם קורסים שבהם פקולטות שונות קבלו אישור להגיש ציונים כעבור שלושה שבועות. מדובר בקורסים בודדים העונים לקריטריונים שנקבעו ע"י הגורמים הרלוונטים באוניברסיטה (כמות סטודנטים, מבחן פתוח וכיוצ"ב). אם תרצו לבדוק את המדיניות הנהוגה בקורס מסוים תוכלו לפנות למזכירות החוג שלכם. 

בבחינות 'אמריקאיות' הציונים ימסרו למזכירות החוג תוך שבוע ממועד הבחינה. (מלבד הפקולטה למדעי החיים, בה יימסרו הציונים עד 10 ימים ממועד הבחינה).

* במידה וציון מועד א' יתקבל פחות משישה ימים לפני מועד ב', הסטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד וזאת בתנאי שלא ניגש למועד ב'.

ציוני עבודות צריכים להימסר תוך שלושה שבועות ממועד הגשת העבודה שנקבע, למעט עבודות בעלות היקף נרחב יותר כגון עבודות סמנריוניות. ציונים עבור עבודות אלו יוחזרו תוך שלושה חודשים ממועד ההגשה.

·         מועדי א' וב'

מתכונת הבחינה בשני המועדים צריכה להיות זהה. שני המועדים מוגשים יחדיו על ידי המרצה למזכירות החוג

·         ערעור על בחינה

כל סטודנט רשאי לערער על בחינה במזכירות החוג בתנאי שצפה במחברת הבחינה טרם הערעור. סטודנט רשאי להגיש ערעור עד חמישה ימים מיום פרסום הציון (במידה והסריקה לא זמינה בטווח זמן סביר, תינתן הארכה לנושא).

טווח הזמן שבו הערעור צריך לחזור עם תשובה מהמרצה- כדין החזרת ציונים (אותם הטווחים). 

·         חשיפת בחינות

הצפייה במחברת הבחינה נעשית דרך 'מידע אישי לתלמיד', בזכות מאבק של אגודת הסטודנטים מלפני שנתיים סריקת המחברות מתבצעת בחינם (למשלמי דמיי רווחה).

במקרה שמדובר  בבחינה חסויהסטודנטים שמעוניינים לערער יוכלו לעיין גם בשאלון הבחינה וגם בתשובות אותן סימנו. חשיפת הבחינות תתקיים תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק את הבחינה, לצלמה או להוציאה מחדר חשיפת הבחינות.

כל פקולטה תקבע הסדרים בהקשר למקום העיון בבחינות ולמועדי העיון בהן. מועד החשיפה צריך להיות מפורסם מראש לסטודנטים.

מועד החשיפה חייב להיות מפורסם מראש לסטודנטים. שימו לב שייתכן וייקבע רק מועד אחד לצורך החשיפה.

חובות הסטודנטים:

·         כרטיס נבחן

חובה להגיע למבחן עם תעודה מזהה. יש להביא כרטיס סטודנט או תעודה מזהה אחרת (רישיון, תעודת זהות). שימו לב שכרטיס מועדון טאו, תעודת הסטודנט המשולבת עם כרטיס האשראי יכולה לשמש אתכם לצורך הזדהות אך לא ניתן להשאירה לבוחנים למשך הבחינה.

·         התנהגות בזמן בחינה

על כל המכשירים האלקטרוניים להיות כבויים ורחוקים מהישג ידו של הסטודנט, סטודנט שייתפס מחזיק טלפון סלולארי בשעת בחינה עשוי להיות מורשע בעבירה של הפרת הוראות בבחינה. העונש המקובל על הפרת הוראות: פסילת הבחינה ו/או קנס כספי והרחקה על תנאי מן האוניברסיטה

חשוב!  אם יוכח כי הייתה כוונה לשימוש בטלפון על מנת להעתיק בבחינה הסטודנט יורשע בעבירה של הונאה בבחינה.

·         עבודות/ מבחני בית: 

בחלק מהקורסים מתבקשים הסטודנטים להגיש עבודות סיכום קורס או להבחן במבחן בית. בשני המקרים הללו, , על המרצה להעביר ציונים למזכירות החוג לאחר שלושה שבועות ממועד הגשת העבודה. בעת בדיקת העבודה, על המתרגל/מרצה לציין את סיבת הורדת הנקודות.

לערעור ניתן יהיה לפנות למזכירות.

 

**זכויות לנשים בהריון במהלך תקופת בחינות**

**זכויות למילואימניקים/ות במהלך תקופת מבחנים**

לכל שאלה ולקבלת פרטים נוספים פנו למחלקה האקדמית- acad@student.co.il036407648

 

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software