שינוי מחזיק בנכס- עיריית ת"א

חילופי מחזיקים

משמעות תהליך חילופי מחזיקים הינה שינוי חשבון הארנונה על שמך על מנת שתהנה מזכויותיך כמחזיק בנכס, ומשירותים ייחודיים.

מתי יש לבצע תהליך חילופי מחזיקים?

יש לבצע חילופי מחזיקים עם הכניסה או היציאה מנכס. על פי החוק, חובת תשלום הארנונה חלה על ה"מחזיק" בנכס. כל עוד לא ימסור המחזיק או נציגו הודעה על כך בכתב לעירייה בעת מכירת נכס או השכרתו, כמפורט להלן, חובת תשלום החובות תחול על המחזיק הרשום בספרי העירייה.
שים לב! גם אם הינך עוזב דירה בשכירות, עליך להודיע על כך מיידית לעירייה. אי מסירת הודעה כאמור עלול לגרור חיוב נוסף בארנונה אף אם אינך מתגורר עוד בנכס!
לא ירשם שוכר כ"מחזיק" בנכס במידה ותקופת השכירות אינה 12 חודשים לפחות.

מה עלי לעשות לצורך ביצוע חילופי מחזיקים?

לצורך ביצוע חילופי מחזיקים עליך:

  •  למלא את טופס הצהרה
  • להמציא את המסמכים הנדרשים כמפורט להלן

סוג ההחזקה

מסמכים נדרשים
החלפת בעלים (קניית נכס)צילום חוזה רכישה (עותק שלם של החוזה חתום בידי שני הצדדים).
צילום תעודה מזהה של הבעלים החדש
שוכר יוצא

פרטי בעל הנכס (שם מלא ות.ז.(

או חוזה שכירות של שוכר חדש + צילום תעודה מזהה של השוכר החדש

שכירות לתקופה של 12 חודשים או יותר

צילום חוזה שכירות (עותק שלם של החוזה חתום בידי שני הצדדיםצילום תעודה מזהה של השוכר החדש

 

שים לב! תעודה מזהה = תעודת זהות או דרכון. במידה והפונה הינו מיופה כח, יש להמציא ייפוי כח בהתאם.
אם המחזיק הינו תאגיד - יש לצרף תדפיס מרשם החברות או רשם עמותות ואישור עו"ד/ רו"ח כי החותם בשם התאגיד מוסמך לחייבו.

  •   למסור את טופס ההצהרה המלא והמסמכים הנדרשים באמצעות:

דואר או פקס או להגיע למרכז השירות העירוני שבבניין העירייה (בהתאם לזמני קבלת קהל המופיעים מטה).

השירות ניתן ללא תשלום!

אם הינך חוכר נכס של העירייה, פנה לעמוד חכירת נכסים  כדי לקבל מידע נוסף אודות חילופי מחזיקים.

לפרטים לחץ/י כאן

Loading nanoRep Q&A and FAQ Software